Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

Vykdo Lietuvos Respublikos įstaymus, vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus biologinės įvairovės klausimais.

Pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina miškotvarkos projektus, prašymus dėl miško įveisimo bei miško ir želdynų kirtimo ir kitus dokumentus, teikia išvadas/pažymas dėl tokios veiklos galimybių.

Rengia ir dalyvauja rengiant biologinės įvairovės, Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių bei jų buveinių apsaugos ir tvarkymo tikslines programa, gamtotvarkos planus, kitus planavimo dokumentus bei organizuoja jų įgyvendinimą, teikia išvadas dėl planų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo.

Regioniniame parke ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose vykdo Europos Bendrijos svarbos buveinių ir gyvūnų rūšių stebėseną (monitoringus) ir teikia ataskaitas.

Fiksuoja, sistemina bei kaupia medžiagą apie  regioninio parko ir direkcijai priskirtų saugomų teritorijų biologinę įvairovę, jos būklę ir pokyčius, dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, teikia edukacines paslaugas. Pildo BIOMON, SRIS ir kitas duomenų bazes.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – biologija (arba);

studijų kryptis – ekologija (arba).

studijų kryptis – miškininkystė (arba).

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Transporto priemonių pažymėjimai:

turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).