Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios 2 sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su Varnių regioninio parko direkcija;

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

1.  nusikalstamą veiką; 
2. administracinį nusižengimą;   
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Direkcija.

Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

1. Elektroniniu paštu[email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.

2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.

3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė.

Nariai:

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka;

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                                               AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_praneseju_vidinis_kanalas_tvarkos_aprasas_2021.docx

4. Pranešimo apie pažeidimą šablonas

 /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/PRANE%C5%A0IMAS%20APIE%20PA%C5%BDEIDIM%C4%84.docx

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-02